Návštěvní řád

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

I. Vstup do prostor areálu letního koupaliště

 1. Vstup je povolen pouze v provozní době s platnou vstupenkou, kterou lze zakoupit v pokladně.
 2. Vstupenka je platná pouze v den na ní vyznačený. Po opuštění areálu nelze na vstupenku požadovat opětovný vstup do areálu. Provozovatel je oprávněn provádět kontroly vstupenek v areálu koupaliště, návštěvníci jsou proto povinni vstupenky uschovat pro případnou kontrolu. Návštěvník, který se nebude moci při kontrole prokázat platnou vstupenkou nebo platební kartou je povinen zaplatit vstupné a přirážku 200 Kč.
 3. Do bazénu nemají přístup děti do 1 roku věku (§ 19 vyhl.č. 238/2011 Sb.)
 4. Dětem do 10 let je povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18 let.
 5. Při naplnění kapacity areálu nesmí provozovatel povolit vstup dalším návštěvníkům. Provozovatel je rovněž oprávněn odmítnout vstup osobám, kterým podle návštěvního řádu není dovolen přístup.
 6. Provozovatel je oprávněn 30 minut před ukončením provozní doby letního koupaliště neumožnit vstup dalším návštěvníkům.

II. Vyloučení z návštěvy areálu

 1. Do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.
 2. Vstup do areálu může být odepřen i osobám, jejichž přítomnost v areálu by mohla prokazatelně narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
 3. Z areálu může být vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který přes napomenutí poruší ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků areálu. (vedoucí koupaliště, službu konající plavčík).
 4. Do areálu je zákaz vstupu se zvířaty.

III. Provozní pokyny pro návštěvníky

 1. Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní hygienu, před vstupem do bazénů jsou povinni se osprchovat.
 2. Návštěvníci areálu, včetně malých dětí, musí používat vlastní plavky, které musí být čisté.
 3. Návštěvníkům se doporučuje nepřinášet do areálu cenné věci a větší obnosy peněz.
 4. Neplavci se smí koupat pouze v prostorech pro ně vyhrazených.
 5. Návštěvníci jsou povinni chovat se šetrně k zařízení a vybavení areálu, šetřit vodou, udržovat čistotu, neobtěžovat svým jednáním a chováním ostatní návštěvníky a dbát o osobní bezpečnost.
 6. Za ztrátu věcí návštěvníků v areálu nenese provozovatel odpovědnost.
 7. Každý návštěvník odpovídá za způsobenou škodu.
 8. Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto návštěvního řádu, nenese provozovatel odpovědnost.
 9. Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně uposlechnout pokynů zaměstnanců areálu.
 10. Návštěvník je povinen dodržovat návštěvní řád a další oznámení a upozornění, vyvěšená v areálu koupaliště.

IV. V AREÁLU JE ZAKÁZÁNO

 1. Chovat se hlučně, používat přístroje pro reprodukovanou hudbu, běhat (nebezpečí úrazu při uklouznutí), vzájemně se potápět a srážet druhé osoby.
 2. Koupat se ve svrchním oblečení, spodním prádle nebo oděvech nevhodných ke koupání. Koupání dětí bez plavek nebo v papírových plenkách.
 3. Koupání dětí do 1 roku věku.
 4. Skákat do bazénů z jiných míst, než k tomu určených. Ohrožovat ostatní návštěvníky.
 5. Bezdůvodně volat o pomoc. Vstupovat do prostor neurčených pro veřejnost a do části areálu, kde je vyznačen zákaz vstupu z bezpečnostních a provozních důvodů.
 6. Plivat na podlahy a do vody, močit do bazénu, odhazovat odpadky a znečišťovat prostory areálu.
 7. Kouřit v prostorách areálu včetně travnatých ploch.
 8. Mít sebou ostré předměty, zbraně, skleněné a jiné věci, které se mohou rozbít a způsobit zranění.
 9. Svévolně přemísťovat zařízení a instalovaný nábytek.
 10. Prát prádlo v prostorách areálu.
 11. Vyžadovat od zaměstnanců areálu služby odporující tomuto návštěvnímu řádu, ničit vybavení areálu a plýtvat vodou.
 12. Do prostoru za brodítky bazénu na pevný ochoz je přísný zákaz vstupu se žvýkačkou, jídlem, či nápoji.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Před opuštěním areálu je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení.
 2. Za zajištění první pomoci v areálu a případné přivolání lékařské pomoci odpovídá plavčík.
 3. Každý návštěvník se zaplacením vstupného dobrovolně podřizuje dodržování všech ustanovení tohoto návštěvního řádu.